Jazykové školy

Jazyková škola Adept Nitra

Našim spoločným cieľom je naučiť sa komunikovať. Dlhoročné skúsenosti s výučbou jazykov nám ukázali ako to dosiahnuť:individuálnym prístupom s menším počtom študentov, komunikáciou a praktickým používaním jazyka na hodinách, systematickým rozširovaním slovnej zásoby i použitím najnovších poznatkov a literatúry pri výučbe.

Naši študenti majú bezplatný prístup do učebne s množstvom doplnkových vzdelávacích aktivít: viac literatúry na precvičenie čítania a porozumenie textu, audio a video na počúvanie a porozumenie jazyka, multimediálne programy na precvičovanie jazykových znalostí. V učebni je prítomný učiteľ, ktrorý poradí a pomôže. Ak študent zo zdravotných dôvodov chýbal na vyučovacej hodine, môže požiadať učiteľa o vysvetlenie a precvičenie zameškaného učiva.

Individuálna výučba je ideálny spôsob ako sa efektívne a rýchlo naučiť cudzí jazyk - obsah vyučovacích hodín, ich frekvencia a počet je stanovený na základe požiadaviek klienta - využívanie videa a počítačových programov.

Výučba pre firmy a podniky - skupinové a individuálne kurzy pre spoločnosti a inštitúcie, výučba špeciálne prispôsobená požiadavkám klienta v priestoroch podniku alebo v priestoroch našej jazykovej školy. Odborná, obchodná a všeobecná angličtina - podľa požiadaviek klienta navrhneme dĺžku kurzu a vyučovacieho času, frekvenciu hodín a obsah kurzu.

Anglický jazyk pre deti - systematická príprava detí od predškolského veku až k maturite, špeciálny program výučby využíva najmodernejšie učebné pomôcky: počítače, multimediálne programy projektor, DVD. Príprava je v súlade s požiadavkami Všeobecného európskeho referenčného rámca. Príprava na medzinárodne uznávané certifikáty s dôrazom na rozvoj všetkých jazykových zručností - hovorenie, písanie, čítanie.  Súťaže pre deti. Pravidelné informácie pre rodičov o študijných výsledkoch dieťaťa e-mailom (alebo listom) a stretnutia s rodičmi spojené s ukážkami hodín.

Príprava na maturitu - cieľom kurzu je pomôcť študentom uspešne zložiť maturitnú skúšku a precvičiť jazykové zručnosti. Skúška na úrovni B1 - základná úroveň – vhodná pre študententov, ktorí budú cudzí jazyk používať v každodenných situáciách v bežnom živote. Skúška na úrovni B2 - vyššia úroveň – odporúčaná pre študentov, ktorí ovládajú jazyk na úrovni pokročilý a budú ho používať vo svojom budúcom štúdiu alebo v profesii. Externú skúšku tvoria 4 časti – čítanie s porozumením, praktické používanie gramatiky a slovnej zásoby v kontexte, počúvanie s porozumením a písanie. Interná skúška je ústna skúška, ktorá preveruje správnosť a plynulosť ústneho prejavu.

Kontakt: Adept School, s.r.o., Kozmonautov 617/3, 949 01 Nitra-Chrenová / Mapa

www.adept.sk